„Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej w komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 01.09.2021r do 30.06.2022r.”

Zaproszenie do składania ofert

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł dotyczącego zadania pn.: „Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej w komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 01.09.2021r do 30.06.2022r.”

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

Postępowanie jest prowadzone przez Gminę Dobczyce – Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce Rynek 21, 32-410 Dobczyce.

Województwo małopolskie.

NIP: 681-10-04-443

telefon: 12 37-21-778, faks 12 27-12-993

e-mail: cuw@dobczyce.pl.

e-mail: tcietak@dobczyce.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Wartość zamówienia udzielanego w niniejszym postępowaniu jest mniejsza niż kwota określone art. 2 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej w komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 01.09.2021r do 30.06.2022r.” – zwane dalej „zadaniem” . Zakres usługi został określony w załączniku nr 3 do zaproszenia. Przewidywana szacunkowa liczba dzieci i młodzieży szkolnej do przewozu miesięcznego wynosi 335 os.

Podane liczby dzieci i młodzieży szkolnej są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie.

Teren realizacji usługi zlokalizowany jest w Gminie Dobczyce.
Szacunkowa liczba efektywnych (z dziećmi i młodzieżą szkolną) kilometrów do przejechania w jednym dniu wynosi: ok. 137 km.
Wykonawca zobowiązany jest do:

 • świadczenia usługi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP z ważnym badaniem technicznym, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do ich świadczenia,
 • do zawarcia i przedstawienia Zamawiającemu umowy (polisy) ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
 • utrzymać w należytym porządku i czystości pojazd,
 • przestrzegać przepisy BHP i p.poż,

Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym rozkładem przewozów zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za każdy miesiąc stanowić będzie suma wynagrodzenia za trzy trasy przy czym każda liczona będzie jako ilość biletów miesięcznych wydanych na daną trasę x cena jednostkowa biletu miesięcznego na danej trasie.

Kierowcy zobowiązani są posiadać odpowiednie uprawnienia do świadczenia usług objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz świadczyć usługę ze szczególną starannością i troską o życie i zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług pojazdami sprawnymi technicznie, gwarantującymi pełne bezpieczeństwo przy przewozie dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności ilość przewożonych osób nie może być większa niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
W przypadku awarii pojazdu przewożącego dzieci i młodzież szkolną Wykonawca zobowiązuje się zapewnić inny, sprawny technicznie pojazd, aby dowozy przebiegały bez zakłóceń. Czas zwłoki w wykonaniu przejazdu w razie zaistnienia w/w awarii nie powinien przekroczyć 1 godziny.

W przypadku braku zabezpieczenia pojazdu zastępczego Zamawiający wynajmie pojazd we własnym zakresie a kosztami obciąży Wykonawcę.

W przypadku awarii pojazdów wszelkie koszty napraw ponosi Wykonawca, a w razie niemożności naprawy i kontynuowania przejazdów w terminach określonych umową zapewni inny zastępczy pojazd bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować w okresach jesienno-zimowych, że pojazdy dowożące dzieci i młodzież szkolną będą ogrzewane, a na stopniach wejściowych do pojazdów nie będzie zalegać lód i śnieg. Stopnie nie będą śliskie.

Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować dokonania zmiany opon zimowych niezwłocznie po wystąpieniu warunków zimowych, lub na wniosek Zamawiającego.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców zapoznał się z wyznaczonymi trasami w celu sprawdzenia warunków związanych z zadaniem, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny usługi.
W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania w ofercie tych części.

Za miesiąc styczeń 2022 r. bilety miesięczne będą rozliczane z zastrzeżeniami wynikającymi z okresu ferii zimowych jako połowa wartości biletu miesięcznego.

Zamawiający przekaże Wykonawcy do 3 dni przed końcem każdego miesiąca kalendarzowego imienną listę uprawnionych do przewozu na poszczególnych trasach w kolejnym miesiącu drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy.

Na miesiąc wrzesień 2021 lista zostanie dostarczona niezwłocznie po podpisaniu umowy

Zamawiający zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowę z rozliczeniem miesięcznym na podstawie wydanych biletów miesięcznych.

Ceny jednostkowe biletów miesięcznych muszą zawierać wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia oraz zawierać w sobie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją umowy.

Wykonawca dostarczy do ostatniego dnia każdego miesiąca bilety na następny miesiąc kalendarzowy , dla dzieci i młodzieży szkolnej uprawnionych do przejazdu, do siedziby Zamawiającego

Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych odbywać się będzie we wszystkie dni nauki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przewożonych dzieci i młodzieży szkolnej na poszczególnych trasach. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o zmianie do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zmiana.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykupu biletu miesięcznego dla opiekunów po cenie biletu wskazanej w ofercie.

Zamawiający we własnym zakresie zapewni opiekę nad dziećmi i młodzieżą szkolną w trakcie przejazdów.

Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu przewożenia przez Wykonawcę innych osób.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Realizacja umowy odbywać się będzie w Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce Rynek 21, 32-410 Dobczyce.
Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce z siedzibą Rynek 21 32-410 Dobczyce.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iodcuw@dobczyce.pl, telefon (12) 265 50 80,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego CUW.26.3.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie nieograniczony krąg osób lub podmiotów, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp,; udostępnienie danych podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu „Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej w komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 01.09.2021r do 30.06.2022r.”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku realizacji umowy przez okres trwałości projektu „Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej w komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 01.09.2021r do 30.06.2022r.”;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin świadczenia usług dowozu i odwozu w 0okresie od 01.09.2021r do 30.06.2022r.

Rozdział V. Warunki płatności.

Rozlicznie wynagrodzenia nastąpi fakturami miesięcznymi.

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Wykonawca ma posiadać aktualną licencję na usługi przewozowe, uprawniającą do wykonywania usług przewozowych dzieci i młodzieży szkolnej.

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia”.

posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał: doświadczenie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał minimum jedną usługę przewozową dzieci i młodzieży szkolnej o wartości usługi co najmniej 60 000,00 PLN (brutto) w terminie minimum 5 miesięcy.

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia”.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Rozdział VII. Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć do oferty wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – licencję na usługi przewozowe, uprawniającą do wykonywania usług przewozowych dzieci i młodzieży szkolnych.

doświadczenie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał minimum jedną usługę przewozową dzieci i młodzieży szkolnej o wartości usługi co najmniej 60 000,00 PLN (brutto) w terminie minimum 5 miesięcy, sporządzony wg załącznika nr 4 do oraz wskazujących, czy zostały prawidłowo ukończone, należy załączyć referencje.

Rozdział VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia.
Wyjaśnienia lub zmiany treści zaproszenia Zamawiający niezwłocznie prześle wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie lub/i zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zaproszenie.
Pracownikami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

 • do udzielania informacji w zakresie technicznym:

Pan Tomasz Ciętak, Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce Rynek 21, 32-410 Dobczyce w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14:00 tel. 502 861 881.

 • do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych:

Pan Andrzej Suwała, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 tel. 12 372-17-86.

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział X. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Rozdział XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 • Wypełniony załącznik nr 1 – Oferta.
 • Wypełniony załącznik nr 4 – wykaz usług wraz załączonymi potwierdzeniami wykonanych usług.
 • Wypełniony załącznik nr 5 – oświadczenie RODO jeśli wymagane.
 • Licencja na usługi przewozowe.

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu lub kopercie.
Opakowanie lub koperta winny być opisane w następujący sposób:

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 27 sierpnia 2021r. do godz. 1100 w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu, pokój nr 102.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, Sala posiedzeń – parter w dniu 27 sierpnia 2021r. o godz. 1115.

Otwarcie ofert jest jawne.

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę oferty należy podać jako netto oraz brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty robót przygotowawczych, porządkowych, koszty związane z odbiorami, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, utylizacji, odpadów.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do podanej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium – cena – 100 %.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż cena złożonej oferty.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej jeśli ogłoszenie było publikowane na stronie Zamawiającego.

Rozdział XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć:

 • ubezpieczenie niezbędne do przewozu osób,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia treści umowy .

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

 1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie ceny jeżeli w trakcie jej obowiązywania:
 • ulegnie zmianie ustawowa stawka podatku VAT. Cena brutto będzie podlegać zmianie o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku na stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego,
 • Zostaną wprowadzone nowe podatki lub opłaty o charakterze publicznoprawnym,
 • zwiększy się liczba przewożonych dzieci, młodzieży szkolnej.
 • zmniejszy się liczba przewożonych dzieci, młodzieży szkolnej.
 1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie formy prawnej Wykonawcy jeżeli w trakcie jej obowiązywania:
 • zmianie ulegnie siedziba, adres, lub forma prawna Wykonawcy.
 1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały przynajmniej takie same kwalifikacje.
 2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmian tras w przypadku:
 • Zamknięcia czasowego lub stałego dróg i wskazania objazdów, w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych różnych postaci (między innymi osuwisk), wykonywania remontów dróg, mostów,
 • Likwidacji tras związanych z między innymi likwidacją szkół,
 • Wyznaczeniem nowych tras związanych z między innymi otwarciem nowych szkół. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie godzin odwozu i przywozu określonych w załączniku nr 3 do zaproszenia, w przypadku:
 • zgłoszenia zmian odwozu i przywozu przez dyrektorów szkół jeden raz w trakcie trwania umowy, w wyniku zmian podziału godzin w szkołach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przewożonych dzieci i młodzieży szkolnej na poszczególnych trasach po naborze do szkół, poszczególnych klas. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o zmianie do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zmiana.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykupu biletu miesięcznego dla opiekunów dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne po cenie wskazanej w ofercie.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia przez Zamawiającego takiej zgody.

Rozdział XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający żąda, aby Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty (wartości brutto).

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, albo poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 9 marca 2007, Nr 42, poz. 275).

Zabezpieczenie w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto Zamawiającego w BS Dobczyce Nr konta 58 8602 0000 0000 0292 8540 0010 z dopiskiem.: „Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej w komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 01.09.2021r do 30.06.2022r” .

Zabezpieczenie w pozostałych formach winno być wniesione do kasy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 – 13.00.

W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wniesiony dokument winien zawierać uwagę, że zwrot części kwoty zabezpieczenia gwarantującej zgodne z umową wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
Niedopuszczalne jest w treści poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłatę zabezpieczenia.

Zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:

a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy.

b) wykonał nienależycie przedmiot zamówienia objęty umową.

Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych powyżej przypadków zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącym rachunek beneficjenta.

Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto:

1) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących przedmiot umowy,

2) kopia pisma/pism wzywających wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu umowy,

3) oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowanych pism, Wykonawca nie wykonał należycie przedmiotu umowy,

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wskazanych wyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminach określonych w terminie i na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych.

WYKAZ Załączników do zaproszenia.

Formularz oferty – załącznik nr 1, Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2, Zakres usługi – załącznik nr 3, Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4, Oświadczenie RODO- załącznik nr 5.

Tomasz Ciętak

Kierownik

Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce 24.08.2021

„Wygenerowany plik pdf zamieszczany na stronie internetowej Zamawiającego jest tożsamy z wersją papierową.”

Print Friendly, PDF & Email

Informacja przygotowana przez: Sabina Cygan

Ostatnia modyfikacja przez: Sabina Cygan

Data publikacji: 25.08.2021 08:12:41

Data ostatniej zmiany: 30.12.2021 09:05:10

Historia zmian

25.08.2021 08:12:41

Autor: Sabina Cygan

Rodzaj: Publikacja

Skip to content