Rozeznanie rynku 1/2018

Rozeznanie rynku przeprowadza:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce,
ul. Rynek 21, 32-410 Dobczyce
tel.12/37-21-778
REGON: 366079133, NIP: 681-206-56-65

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 nowych laptopów na potrzeby realizacji projektu dobczyCe++ o nr RPMP.10.01.03-12-0422/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Wymieniony sprzęt musi spełniać łącznie następujące warunki (wytyczne MEN):
1) posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne;
2) posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;
3) spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 (laptopy);
4) jest fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich;
5) posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim;
6) posiada okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata
Parametry techniczno – użytkowe zamawianego sprzętu:
Oferowany sprzęt winien posiadać parametry techniczno – użytkowe na minimalnym poziomie określonym przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu lub wyższe
1) system operacyjny Windows 10, 64-bitowy, polska wersja językowa
2) Matryca minimum 15.6 cali
3) Rozdzielczość matrycy minimum 1920 x 1080 pixeli
4) Matryca matowa
5) Procesor Intel Core i7
6) Pamięć RAM nie mniejsza niż 8 GB RAM DDR3
7) Dysk 1TB 5400 RPM +8GB SSD,
8) DVD +/-RW DL
9) Karta graficzna NVIDIA GeForce 840M z 2048 MB pamięci RAM + Intel HD 4400
10) Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac
11) Minimum 3 x USB, w tym minimum 2 x USB 3.0
CUW.26.1.2018
Strona 2 z 2
12) minimum 1 x wyjście HDMI,
13) Karta dźwiękowa stereo
14) Touchpad
15) Myszka
16) Torba na laptopa
OPIS PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1) Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2) Ofertę należy przesłać do dnia 22.03.2018 do godziny 12:00 w formie podpisanego skanu formularza ofertowego na adres mailowy: tcietak@dobczyce.pl
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5) Osoba do kontaktów: Tomasz Ciętak – 12/37-21-778, tcietak@dobczyce.pl
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został dostarczony na adres dostawy:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce, Rynek 21, 32-410 Dobczyce w terminie siedmiu dni licząc od dnia podpisania umowy.
Termin płatności: Zapłata za zakupiony sprzęt nastąpi do 14-tu dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Faktury VAT na wskazany rachunek bankowy.
Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce do akceptacji oferty w całości lub części i niezobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 

Załącznik
Autor wpisu Data dodania
Agnieszka Karcz 2018-03-15 12:02