W marcu rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli

Uczniowie

Znamy już terminy rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2020/2021.

Wnioski o przyjęcie do placówki można składać zarówno do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych jak i szkół podstawowych w terminie od 02.03.2020 do 13.03.2020 r. do godz. 15:00.
Rodzice dzieci przyjętych we wcześniejszych latach do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.  
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego. Obwody szkół podstawowych określone zostały w Uchwale nr XXII/99/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i mających siedzibę na obszarze gminy Dobczyce.


Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.
Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości najpóźniej do 7 kwietnia 2020 r.


Terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Gminy i Miast Dobczyce z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalania terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, w tym terminów do składania dokumentów, dla których Gmina Dobczyce jest organem prowadzącym.